Subvenció de la Diputació de Girona – Servei d’esports any 2018.

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 3.520,00 € per fer front a part de les despeses del programa A3 per l’actuació titulada “Millora de l’enllumenat de les instal·lacions esportives iequipament inventariable”. Expedient número 2018/3924