Subvenció de la Diputació de Girona – Servei d’esports any 2018

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.000 € per fer front a part de les despeses del programa A1 programa municipal d’activitat fisicoesportiva.  Expedient número 2018/3923