CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE FUNCIONARI ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT DE JAFRE

S’ha publicat les bases i convocatòria per la provisió de la plaça de funcionari/ria administratiu/va de l’Ajuntament de Jafre. Els anuncis han estat publicats al BOP  239 de 16.12.2022 i al DOGC de 12.01.2023

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 9 de febrer de 2023, inclòs.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/239/2022239011092.pdf

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=948779