Subvenció de la Diputació de Girona – Presidència

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 22.050,50 € per fer front a part de les despeses de reparació i pintat de la façana de l’Ajuntament de Jafre, Expedient  2018/7434, amb un pressupost de 24.500,56 €