Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – Text Refós Aprovat per l’Ajuntament en Ple (12 Juny 2008)


PLÀNOLS INFORMACIÓ

Vegetació i hidrologia


PLÀNOLS ORDENACIÓ

Règim del sòl