Masos i cases

Una part dels masos que hi ha en l’actualitat a Jafre podrien tenir el seu origen en les villae romanes.

Entre els que tindrien aquest origen, i situats fora del nucli urbà, trobem el mas Seguer, els masos del veïnat de la Salvetat i algun del veïnat dels Masos. Amb arrels no tan antigues trobem mas Costal, mas Boira, mas Marull, mas Raimundo, mas Colomet i mas Santlla.

Les cases que originaren el nucli urbà foren edificacions a quatre vents, modestos masos i bordes aixecats en les feixes de terra situades arran dels camins que anaven al castell i a l’església. Aquests masos envoltats per l’era i la quintana, obrien porta a migdia i quedaven massa allunyats l’un de l’altre per estructurar carrers.

Segons la capacitat de treball que tingueren les famílies, els masos romangueren humils o prosperaren, i quan ho feren les seves cases es van anar ampliant i s’hi afegiren coberts, estables i pallisses, donant lloc a complexes estructures arquitectòniques entorn de la humil casa inicial.

La segregació de trossos de l’era i la quintana per fer-ne solars i edificar-hi cases sempre s’havia produït, però a mitjans del segle XVII es va produir un important augment demogràfic que va portar a l’aparició de solars de reduïdes dimensions que quedaven totalment ocupats per l’edificació i així aparegué un nou tipus de casa: la casa entre mitgeres.