Subvencions

En aquesta pàgina podeu consultar les subvencions atorgades per ens supramunicipals a l’Ajuntament de Jafre

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022; aprovació canvi de destí i pròrroga.

Substitució lluminàries camp de futbol
Import concedit: 21.415,76€

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Servei d’Esports

Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport 2023


Import concedit: 1.227,50€

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de cooperació econòmica i cultural, noves tecnologies i camins 2023

Despeses corrents (18.000€), inversions (16.090,10€), actuacions en camins (900€), cooperació cultural (6.015,90€), Noves tecnologies (717,37€)


Import Total concedit: 41.723,37€

DIPSALUT – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Programa foment condicions i estils de vida (PM07) 2023
Import concedit: 920,33€

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de cooperació econòmica i cultural 2022

Despeses corrents (12.090,10€)

Inversions (22.000€)

  1. Substitució pista poliesportiva (canvi de destí)
  2. Parc infantil de Jafre (canvi de destí)

Actuacions en camins (900€)

Cooperació cultural (6.015,90€)

Noves tecnologies (717,37€)


Import Total concedit: 41.723,37€

DIPSALUT – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (PT.10).
Import concedit: 1.931,54€